Skip to main content

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Bocianowski z siedzibą w Warszawie, ul. J.U. Niemcewicza 7/9 lok. 19, 00-022 Warszawa.

2.Dane osobowe przekazywane Kancelarii są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa krajowego.

3.Kancelaria informuje, że dane osobowe będą przez nią przetwarzane w poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy:

a.w celu i w zakresie niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, w tym w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b.na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu wykonania umowy o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c.w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, w szczególności dla celów podatkowych i w celu prowadzenia rozliczeń i windykacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

d.w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w celu wykonania umowy o oświadczenie usług prawnych, zrealizowania obowiązków podatkowych oraz dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy).

5.Dane osobowe mogą być przekazywane przez Kancelarię w celu zapewnienia właściwego wykonania na rzecz Klienta umowy o świadczenie usług prawnych, w szczególności adwokatom oraz radcom prawnym współpracującym z Kancelarią.

6.Osobie, które dane dotyczą przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawa do przetwarzania danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.

7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonania umowy o świadczenie usług prawnych.