Skip to main content

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje ogólną zasadę obliczania terminów na wnoszenie zażalenia na postanowienia. Zgodnie z art. 394 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – od ogłoszenia postanowienia.

Należy jednak pamiętać, że kodeks może zawierać szczególne regulacje dotyczące liczenia terminów na wniesienie zażalenia. Taka szczególna regulacja występuje w przypadku postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności.

Zgodnie z art. 795 § 2 kodeksu postępowania cywilnego termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od dnia wydania mu tytułu wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było – od dnia doręczenia tego postanowienia. Dla dłużnika termin ten biegnie od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Postanowienie co do klauzuli wykonalności uwzględniające wniosek wierzyciela doręcza się tylko wierzycielowi. Dłużnik zaś dowiaduje się o nim z chwilą doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Postanowienie oddalające wniosek o nadanie klauzuli wykonalności doręcza się wierzycielowi. Uzasadnia się to tym, że postanowienie odmawiające nadania klauzuli nie narusza interesu prawnego dłużnika.

Termin tygodniowy do wniesienia zażalenia liczy się odrębnie dla wierzyciela i dłużnika. Wierzyciel (żądający nadania klauzuli wykonalności) może wnieść zażalenie w terminie liczonym od: daty wydania tytułu, zawiadomienia go o utworzeniu tytułu w systemie teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było, od dnia doręczenia postanowienia. W praktyce trudności może stwarzać sytuacja, gdy postanowienie podlegało ogłoszeniu. Taka sytuacja zdarza się dość rzadko, a postanowienie jest co do zasady wydawane na posiedzeniach niejawnych i doręczane. Wierzyciel powinien więc pamiętać o tej zasadzie, w szczególności w przypadkach, gdy wniosek o nadanie klauzuli został oddalony. Zawiadomienie o utworzeniu tytułu w systemie elektronicznym dotyczy nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci orzeczenia wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W toku tego postępowania doręczenia dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Dla dłużnika termin na wniesienie zażalenia liczy się od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Takie rozwiązanie uzasadnia się koniecznością zapewnienia sprawnej egzekucji tj. celem jest zaskoczenie dłużnika wszczęciem egzekucji i uniemożliwienie dłużnikowi podjęcia czynności zmierzających do jej egzekucji. Dopuszczalne jest natomiast zażalenie na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności wniesione przez dłużnika przed doręczeniem mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (tak: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1988 r. III CZP 29/88, OSNC 1989/10/151).

Adwokat Piotr Bocianowski, LL.M. (UoA)

*Porady prezentowane na stronie mają charakter wyłącznie dydaktyczny i nie stanowią usług doradztwa prawnego. Porady prezentowane na stronie dotyczą ogólnych pytań bez odniesienia do konkretnych spraw lub stanów faktycznych. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie porad w konkretnych przypadkach lub do konkretnych problemów czytelników. W razie konieczności uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie prosimy o kontakt z Kancelarią. Treść porad nie może podlegać przetwarzaniu (w szczególności dalszej publikacji lub kopiowaniu) bez zgody autora. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji autorów, w szczególnie nie odpowiada za zachowanie praw autorskich innych osób przez autorów publikacji (porad).